Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมโครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาคุณภาพแบบบูรณาการ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

การประชุมโครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาคุณภาพแบบบูรณาการ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

วันที่ 22 ม.ค 61 เวลา09.30 น.นายดุลยวิชญ์ รัตนภาค ผอ.สนง.ทสจ.พ.ย.ได้มอบหมายให้นานสุพจน์ ตุ้ยดา เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส เข้าร่วมประชุม โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาคุณภาพแบบบูรณาการ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ณ หอประชุมอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โครงการ 1 คุ้ม 1 เสวียน ลดขยะลดการเผา เราจัดทำ 1 คุ้ม 1 เสวียน โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมีนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธาน  พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และแจกเอกสารงดเผาเพื่อสุขภาพ ของหมู่เฮา ศูนย์อำนวยการหมอกควันและไฟป่าจังหวัดพะเยา เพือนำไปประชาสัมพันธ์ต่อไป

แกลเลอรี่