Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฝึกซ้อมระดมดับไฟป่าทำแนวกันไฟ 3 แผ่นดิน (ไทย-ลาว-เมียนมา) Golden Triangle Fire Volunteer Laos - Myanmar - Thai ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฝึกซ้อมระดมดับไฟป่าทำแนวกันไฟ 3 แผ่นดิน (ไทย-ลาว-เมียนมา) Golden Triangle Fire Volunteer Laos - Myanmar - Thai ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 7 มกราคม 61 นายดุลยิชญ์ รัตนภาค ผอ.ทสจ.พะเยา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฝึกซ้อมระดมดับไฟป่าทำแนวกันไฟ 3 แผ่นดิน (ไทย-ลาว-เมียนมา) Golden Triangle Fire Volunteer Laos - Myanmar - Thai ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประธานเปิดโดย พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำปั่นจักรยานร่วมกับนักปั่นอาสา ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และร่วมทำแนวกันไฟ พร้อมมอบอุปกรณ์ดับไฟป่า ณ สวนป่าแม่ทะ-สบรวก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
                          โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฝึกซ้อมระดมดับไฟป่าทำแนวกันไฟ 3 แผ่นดิน (ไทย-ลาว-เมียนมา) Golden Triangle Fire Volunteer Laos - Myanmar - Thai ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อขยายผลความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จากการจัดกิจกรรมนักปั่นไฟป่า ไทย-เมียนมา ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และเพื่อเป็นการประสานและส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน ร่วมกันฝึกซ้อมเพิ่มทักษะของการบูรณาการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในสถานการณ์จริงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ เพื่อลดความรุนแรงของปัญหาดังกล่าวด้วย

แกลเลอรี่