Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phayao

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

นายประดิษฐ์. สีใส ผอ ทสจ พะเยา พร้อมด้วย นส.สุดารัตน์ ทาจินะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนายภูมิสิทธิ์ สุวรรณศักดิ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี. (พ.ศ. 2565 - 2569) ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

นายประดิษฐ์. สีใส ผอ ทสจ พะเยา พร้อมด้วย นส.สุดารัตน์ ทาจินะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนายภูมิสิทธิ์  สุวรรณศักดิ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี. (พ.ศ. 2565 - 2569) ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 08:30 น นายประดิษฐ์. สีใส ผอ ทสจ พะเยา พร้อมด้วย นส.สุดารัตน์ ทาจินะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนายภูมิสิทธิ์  สุวรรณศักดิ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี. (พ.ศ. 2565 - 2569) ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รอง ปกท. ทส. เป็นประธาน

แกลเลอรี่