Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เข้าร่วมการประชุมประจำสัปดาห์ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ 3 ผ่านระบบจอภาพ VTC ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

เข้าร่วมการประชุมประจำสัปดาห์ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ 3 ผ่านระบบจอภาพ VTC ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

วันที่ 15 มกราคม  2563 เวลา09:00 น ผอ.ทสจ.พะเยา มอบหมายให้ นายสุพจน์ ตุ้ยดา เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส เข้าร่วมการประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 14 การติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน หน่วยงานภาคสนาม เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ เจ้าหน้าที่ GISTDA ผ่านระบบจอภาพ VTC ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา โดยมีพันเอกกฤติ พันธะสา เลขานุการ บก.คฟป.ทภ.3 สน. เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้มีผู้แทน กอ.รมน.พย ,ปภ.พะเยา , สำนักงานสาธารสุขจังหวัดพะเยา หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

แกลเลอรี่