Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอำเภอเมืองพะเยา ปี 2562 ณ ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอำเภอเมืองพะเยา ปี 2562   ณ ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา13.00 น. ผอ.ทสจ.พะเยา  มอบหมายให้ นายปริญญา  โศภิตภิญโญ ผอ.สยศ. เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอำเภอเมืองพะเยา ปี 2562   ณ ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยนายสุวิทย์  สุริยะวงค์  นายอำเภอเมืองพะเยา  เป็นประธาน
     การประชุมฯ มีหน่วยงานราชการเข้าร่วมเป็นวิทยากร ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส  ศูนย์ป่าไม้จังหวัดพะเยา สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา ศูนย์ป่าไม้จังหวัดพะเยา หน่วยป้องกันรักษาป่าและพัฒนาเมืองพะเยา หัวหน้าชุด ชป.มวลฯ มทบ.34  มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรกำนัน และราษฎรผู้หาของป่า รวม 300 คน
    หลังจากเลิกประชุม เวลา 14.30 น. แต่ละตำบลได้ประชุมวางแผนเพื่อป้องกันแก้ไขไฟป่าในแต่ละตำบล โดยมีปลัดอำเภอประจำตำบล จนท.ทสจ.พะเยา และจนท.ป่าไม้ ช่วยวางแผนการดำเนินการในช่วง 60 วันอันตรายด้วย

แกลเลอรี่