Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เข้าร่วมการประชุมการประชุมติดตามรับฟังสถานการณ์ และผลการดำเนินการป้องกันไฟป่าหมอกควันภาคเหนือ ปี 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

เข้าร่วมการประชุมการประชุมติดตามรับฟังสถานการณ์ และผลการดำเนินการป้องกันไฟป่าหมอกควันภาคเหนือ ปี 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายประพันธ์  กาใจทราย ผอ.ทสจ.พะเยา เข้าร่วมการประชุมการประชุมติดตามรับฟังสถานการณ์ และผลการดำเนินการป้องกันไฟป่าหมอกควันภาคเหนือ ปี 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยมีรองแม่ทัพภาคที่ 3 รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ผู้แทนจาก 9 จังหวัดภาคเหนือ ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม กว่า 250 คน โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน

โดยในการประชุมครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวเน้นนโยบายการทำงานแบบไร้รอยต่อ ภายใต้กลไกของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และการอำนวยการสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดตามระบบการขับเคลื่อนนโยบายแบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ในระดับพื้นที่ ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเข้มข้น ทั้งในช่วงห้ามเผา 60 วันอันตรายตลอดจนเน้นมาตรการป้องกันลาดตระเวนไม่ให้มีการเกิดไฟป่า การระดมสรรพกำลัง อุปกรณ์เครื่องมือ จากเครือข่ายอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าดับไฟก่อนเกิดการลุกลาม และที่สำคัญคือการสร้างจิตสำนึกให้กับพี่น้องประชาชนและเครือข่ายที่จะร่วมกันป้องกันไฟป่าผ่านการสื่อสารที่เป็นระบบและบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดที่ยังฝ่าฝืนอย่างเคร่งครัด ต่อไป ทั้งนี้ จากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนและการใช้เทคโนโลยีทางด้านดาวเทียมของ gistda มาใช้ในการบริหารจัดการ จึงมีความมั่นใจว่าสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าในปีนี้ น่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ รมว.ทส.กล่าวในที่สุด

แกลเลอรี่