Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ณ ห้องเพชรรัตน์ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ณ ห้องเพชรรัตน์ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09:30 น.  ผอ.ทสจ.พะเยา  มอบหมายให้  นายปริญญา  โศภิตภิญโญ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ พร้อมด้วย นางสาวสุดารัตน์  ทาจินะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ณ ห้องเพชรรัตน์ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยมี ผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ และ หน่วยงานพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมประชุม
ซึ่ง สนง.ทสจ.พะเยา อยู่ในประเด็นการพัฒนาที่ 4 ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนการเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม
     อย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ พ.ศ 2563 การพัฒนากลุ่มจังหวัด ในส่วนที่ 2 งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่เป็นการพัฒนาในลักษณะ Cluster หรือ ตอบสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาลเชิงพื้นที่ ระดับกลุ่มจังหวัดด้วย

แกลเลอรี่