Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เข้าร่วมประชุมวีดีทัศน์ทางไกล ชี้แจงแนวทางการกำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ณ ห้องศูนย์บัญชาการจังหสัดพะเยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

เข้าร่วมประชุมวีดีทัศน์ทางไกล ชี้แจงแนวทางการกำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ณ ห้องศูนย์บัญชาการจังหสัดพะเยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:30 น. ผอ.ทสจ.พะเยา มอบหมายให้ นส.สุดารัตน์  ทาจินะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมวีดีทัศน์ทางไกล ชี้แจงแนวทางการกำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ณ ห้องศูนย์บัญชาการจังหสัดพะเยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมี นายเอนก มีมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน
          มติที่ประชุม ก.บ.ภ.ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 กย.2561 โดยมี นรม. เป็นประธานได้ เห็นชอบ แนวทางกรอบ งปม. จังหวัด จำนวน 19,600ล้านบาท  โดยแบ่งสัดส่วน 50% เป็นการเพิ่มศักยภาพความต้องการรายพื้นที่. และอีก 50% เป็นการพัฒนาในลักษณะ Cluster หรือตอบสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาล

แกลเลอรี่