Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เข้าร่ววมประชุมหารือเพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

เข้าร่ววมประชุมหารือเพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ผอ.ทสจ.พะเยา มอบหมายให้ นายปริญญา โศภิตภิญโญ ผู้อำนวยการส่วนยุทธสาสตร์ และน.ส.สุดารัตน์ ทาจินะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

แกลเลอรี่