Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เข้าร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดทำแผนแม่บทฯเมืองเก่า ครั้งที่ 3

เข้าร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดทำแผนแม่บทฯเมืองเก่า ครั้งที่ 3

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานนโยบายและแผนฯ ผอ.ทสจ.พะเยา มอบหมายให้ นายประดิษฐ์ สีใส ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดการทำแผนแม่บทฯ เมืองเก่า ครั้งที่ 3 โดยมีผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย ผอ.กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สผ. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า และผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินโครงการ(ทสจ.) และที่ปรึกษาโครงการ จำนวน 24 เมืองเก่า 23 จังหวัด

แกลเลอรี่