Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดพะเยา – แขวงอุดมไชย สปป.ลาว

ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดพะเยา – แขวงอุดมไชย สปป.ลาว

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายดุลยวิชญ์  รัตนภาค ผอ.ทสจ.พะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดพะเยา – แขวงอุดมไชย สปป.ลาว ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติระหว่างกัน ซึ่งก่อนเดินทางกลับ ได้ร่วมกันปลูกต้อนไม้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ ในการเชื่อมความสัมพันธไมตรีระหว่างจังหวัดพะเยา – แขวงอุดมไชย  สปป.ลาว การจัดประชุมครั้งนี้ได้รับการประสานจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา

แกลเลอรี่