Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กิจกรรม ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และโครงการส่งเสริมการนำร่องการแก้ไขปัญหาขยะโดยชุมชน

กิจกรรม ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และโครงการส่งเสริมการนำร่องการแก้ไขปัญหาขยะโดยชุมชน

      ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ.พะเยา ร่วมกับเครือข่าย ทสม.จ.พะเยา องค์กรปกครองส่วนท้อง และภาคประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ร่วมจัดกิจกรรม ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และโครงการส่งเสริมการนำร่องการแก้ไขปัญหาขยะโดยชุมชน โดยสร้างความรู้ความเข้าใจในการลดการใช้ ลดการรับพลาสติก ในพื้นที่เป้าหมายประกอบด้วย 1.บ้านชัยเจริญ ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ 2.บ้านดงบุญนาค ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ 3.บ้านสันกลาง ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง 4.บ้านต๋อมดง อำเภอเมือง 5.บ้านต๋อมดง ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง 6.บ้านร่องปอ อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมพื้นที่ละ 120 คน รวม 720 คน

แกลเลอรี่