Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

11 ธ.ค. 61

ขอเชิญสตรีที่มีบทบาทและผลงานโดดเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสตรีสากล

8 ต.ค. 61

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการส่งผลงานเข้าสู้การพิจารณารางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 20

20 ก.ย. 61

ขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำปาด เพื่อก่อสร้างตลาดการค้าชายแดน ณ ช่องภูดู่ ท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์

14 ก.ย. 61

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน งบเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

24 ส.ค. 61

ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอ โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ "รักษ์โลก เลิกพลาสติก"

20 ก.ค. 61

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดพะเยา (คทช.) จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2561

20 ก.ค. 61

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า (คปป.จ) จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2561

5 ก.ค. 61

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย

จำนวนทั้งหมด 23 รายการ
1 2 3 >