Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

20 ก.ค. 61

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดพะเยา (คทช.) จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2561

20 ก.ค. 61

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า (คปป.จ) จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2561

5 ก.ค. 61

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย

21 พ.ค. 61

ประชาสัมพัรธ์โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ "พลังคนรุ่นใหม่ สวมหัวใจไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

23 เม.ย. 61

ประกาศสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะและชุมชนปลอดขยะที่ผ่านเข้ารอบในระดับจังหวัด

23 เม.ย. 61

คำสั่งจังหวัดพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะและชุมชนปลอดขยะในระดับจังหวัด

29 มี.ค. 61

คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

29 มี.ค. 61

กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

จำนวนทั้งหมด 18 รายการ
1 2 3 >