Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนสิ่งแวดล้อม

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

23 เม.ย. 61

ประกาศสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะและชุมชนปลอดขยะที่ผ่านเข้ารอบในระดับจังหวัด

23 เม.ย. 61

คำสั่งจังหวัดพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะและชุมชนปลอดขยะในระดับจังหวัด

29 มี.ค. 61

กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

29 มี.ค. 61

คู่มือแนวทางการระงับเหตุไฟไหม้ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

7 มี.ค. 61

ขอเชิญสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาธิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปธส.6)

6 มี.ค. 61

(ขยายเวลา) ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) / โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste School) ปี 2561

ประเภทไฟล์: .7z ขนาดไฟล์ : 1.40 Mb ดาวน์โหลด: 1662 ครั้ง
22 มิ.ย. 60

ประกวดผลงานผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม...สู่นวัตกรรม Thailand 4.0

22 มิ.ย. 60

ใบสมัครการประกวดผลงานผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม...สู่นวัตกรรม Thailand 4.0

จำนวนทั้งหมด 18 รายการ
< 1 2 3