Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนยุทธศาสตร์

ส่วนยุทธศาสตร์

นายปริญญา  โศภิตภิญโญ

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

 

นายดนัย   อายะชู

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน