Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนอำนวยการ

ส่วนอำนวยการ

นางอัญชัญ  เขื่อนแก้ว

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

 

                                                            

           นางชลิดา  ขันทะธงสกุลดี                        นางสาวธนัญญา  แสนคำวงษา                             นางสุภามาศ   ใจซื่อ

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน              นักจัดการทั่วไปชำนาญการ              เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

                                                            

               นางเมนิลี   คงทน                                      นางจุไรรัตน์    เรือนสอน                               นายปัญญา   กล้าหาญ

   เจ้าพนักงานธุรการธุรการชำนาญงาน                     พนักงานธุรการ ระดับ ส 1                             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป