Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

 

นายดุลยวิชญ์   รัตนภาค

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

 

                                                       

             นางอัญชัญ   เขื่อนแก้ว           นายประดิษฐ์   สีใส           นายภัทรพล  ปงคำเฟย         นายชูชีพ  ปันแก้ว          นายปริญญา  โศภิตภิญโญ

               ผอ.ส่วนอำนวยการ               ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม       ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ     ผอ.ส่วนทรัพยากรน้ำ          ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์