Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ตามภารกิจ 

- จัดทำแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัด และแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
  รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด 
- ดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยป่าไม้ กฏหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วย
  เลื่อยโซ่ยนต์ กฏหมายว่าด้วยการสงวนและคุมครองสัตว์ป่าและกฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
- เฝ้าระวัง ตรวจสอบ กำกับดูแล ส่งเสริม เผยแพร่ และบำรุงรักษาระบบเตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในระดับ
  จังหวัดรวมทั้งประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- กำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามกฏหมายว่าด้วยน้ำบาดาล และกิจการประปา 
- ส่งเสริม เผยแพร่และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมของจังหวัด 
- ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย